Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar din personliga information i vårt arbete. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn så att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

När behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker webbplatser, bokar resor och upplevelser eller när du kontaktar oss för service måste vi samla in personuppgifter om dig för att kunna leverera tjänsten.

Vilken information kan vi samla in?

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till:

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • nationalitet
 • adress, e-postadress och telefonnummer
 • betalningsuppgifter

Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning:

 • ålder
 • önskemål om specialkost

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. I många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Hur kommer vi använda informationen och syftet med personuppgiftsbehandlingen?

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt. Det kan även handla om att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.
 • Dina personuppgifter kommer att behandlas för att möjliggöra allmän kundservice.
 • Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna ge dig information per post, e-post, SMS samt telefon.
 • Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och andra lagar och förordningar, tex. gällande säkerhet och annat.
 • Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.
 • Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Vilka lagliga grunder har vi för att samla in personuppgifter och information?

 • Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
 • Fullgörande av tjänsteavtalet/köpet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet/köpet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Hur länge kommer vi lagra personuppgifter och information?

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, enligt ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i så många år som lagarna kräver. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas det antal år som krävs för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kommer uppgifterna att sparas det antal år som krävs för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

Vilka lämnar vi ut personuppgifter till och vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT-koncernens anställda personal. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med ex:

 • NT- koncernens samarbetspartners tjänster inom besöksnäringen
  • t.ex. hotell och lokala samarbetspartners.
  • t.ex. bussbolag, guider.
 • NT- koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster, systemtjänster och andra tjänster
  • t.ex. företag inom drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
  • t.ex. betaltjänstleverantörer såsom banker och kortinlösande företag.
  • t.ex. bokföring, revisor
 • Tjänsteleverantörer inom marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig

By Nordiq AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@bynordiq.se är personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

NT ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt till att kostnadsfritt begära:

 • information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig.
 • rättning av uppgifter. Om personuppgifter vi har om dig är felaktiga kan du begära att få dem rättade.
 • begränsning, radering eller anonymisering.
 • dataportabilitet. Rätten att få överfört personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i dataformat.

Begäran om ovan olika behandling ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Tänk på att vi kan ha rätt att neka en begäran om ex. radering, begränsning, anonymisering etc om det finns legala skyldigheter för oss avseende uppgifterna som vi måste följa, ex. bokföringslagen, försäljningsvillkor etc.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.