Förmedlingsavtal

Allmänna villkor vid förmedling av hus, stugor samt lägenheter. Genom att registrera dig som uthyrare och registrera ditt boende, nedan kallat Objektet, på privatuthyrning.bynordiq.se , nedan kallat Systemet, godkänner du detta förmedlingsavtal.

§ 1 Parterna

Avtalet har ingåtts mellan uppdragsgivaren som är ägare av Objektet eller har en nyttjanderätt till Objektet som tillåter vidareuthyrning, nedan kallad Upplåtaren och uppdragstagaren By Nordiq AB / , Box 163, 27124 Ystad, org nr: 556669-6125 nedan kallad Förmedlaren

§ 2 Hyresobjektet

 • Objektet är Upplåtarens stuga, hus, lägenhet, bostadsrättslägenhet eller annan godkänd boendetyp som Upplåtaren inregistrerar i Systemet, nedan kallad Objektet.
 • Upplåtaren är skyldig att kontrollera och ansvarar för att det inte föreligger något hinder för att hyra ut Objektet. Upplåtaren ansvarar för att säkerställa med bostadsrättsförening, hyresvärd eller annan om de behöver godkännande för uthyrning (vilket är det normala). Om Objekt läggs ut som inte får hyras ut har Förmedlaren rätt att ta bort annonsen ur Systemet omgående och Upplåtaren ansvarar för ev. kostnader som kan uppstå som följd av uppläggningen och ex. bokningar som inte kan genomföras.
 • I objektbeskrivningen anger Upplåtaren antal bäddplatser, tillåtet för bokning av Objektet, vilket motsvarar antal personer som max får nyttja Objektet.
 • Det är Upplåtarens ansvar att Objektsbeskrivningen överensstämmer med verkligheten.
 • Det är Upplåtarens ansvar att komplett utrustning för självhushåll finns för alla hyresgäster, alltså minst motsvarande antal angivna bäddplatser.
 • Objektsbeskrivningen ska ej innehålla kontaktinfo till Upplåtare, priser eller adresser, det ska endast anges på de angivna platser i Systemet för just den informationen.
 • Objektbeskrivningen granskas av Förmedlaren och den kan komma att behöva kompletteras eller ändras om Förmedlaren anser att detta krävs.
 • Upplåtaren godkänner att det bildmaterial som Upplåtaren laddat upp i Systemet får nyttjas av Förmedlaren, oavsett om bilderna tagits av Upplåtaren eller någon annan. Förmedlaren har också rätten att nyttja dessa bilder till andra reklamändamål.

§ 3 Uppdraget

 • Förmedlaren åtar sig, på uppdrag av Upplåtaren, att försöka hyra ut Objektet genom de av Upplåtaren valda bokningskanaler som genom Systemet är möjliga.
 • Upplåtaren ger i och med detta avtal Förmedlaren företräde till bokning av Objektet. Upplåtaren förbinder sig att inte hyra ut Objektet på annat sätt eller genom annan förmedlare utan att först stänga Objektet för bokning i detta Systemet.
 • Förmedlaren skall ombesörja fakturering och inkassering av hyreslikvider från Hyresgäster.
 • Förmedlaren skall till Upplåtaren utge ersättning enligt §10, för tiden som Objektet hyrts ut av Förmedlaren.
 • Förmedlaren skall utbetala ersättning till Upplåtaren för uthyrningen av Objektet enligt §10–11.
 • Förmedlaren skall marknadsföra Objektet på det sätt och i de kanaler som Förmedlaren finner lämpligt. Förmedlaren har enligt detta avtal även rätt att låta marknadsföring ske genom externa samarbetspartners.
 • Förmedlaren ombesörjer administrationen av bokningar men kan ej garantera bokning från hyresgäster av Objektet. Hyresgästen (minst en i sällskapet) måste intyga att denne har fyllt 18 år.
 • Förmedlaren ansvarar för att bokningarna blir bekräftade och bindande omgående vid bokningstillfället. Bokning föregås inte av någon sorts förfrågning mot Upplåtaren utan bokning sker automatiskt mot Systemet och de av Upplåtaren i Systemet inregistrerade bokningsbara dagarna/perioderna. Upplåtaren ansvarar för att hålla bokningsbara dagar/perioder aktuella i Systemet.
 • Förmedlaren ansvarar för att Upplåtaren underrättas när en bokning av Objektet genomförs. En bokningsbekräftelse med kontaktinformation till Hyresgäst skickas automatiskt ut ur systemet via epost till Upplåtaren.
 • Förmedlaren ansvarar för att Hyresgästen underrättas omgående när en bokning av Objektet genomförts. En bokningsbekräftelse och ett hyresbevis skickas automatiskt ut ur Systemet via epost till Hyresgästen. I detta hyresbevis framgår att, och under vilken period, Hyresgästen bokat Objektet.
 • Förmedlaren ansvarar för att informera hyresgästerna om deras skyldigheter under hyrestiden, gällande Objektet.

§4 Avtalstid och uthyrningsbar tid

 • Upplåtaren kan när som helst logga in i Systemet och se sina bokningar och sina kommande utbetalningar.
 • Upplåtaren administrerar själv vilka dagar/veckor man vill hyra ut Objektet. Hur lite eller hur mycket man vill vara uthyrningsbar begränsas av Upplåtaren själv under registreringen av Objektet. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig för av Upplåtaren felaktigt inregistrerade uppgifter rörande bokningsbara dagar.
 • Bokningar som görs i Systemet är bindande för Upplåtaren från bokningstillfället.
 • Om Upplåtaren vill avboka en bindande bokning av Objektet utan en giltig anledning ska Upplåtaren kontakta och informera Förmedlaren inom 24tim från det bokningen gjorts så att Förmedlaren snabbt kan bedöma riskerna gällande Hyresgästens bokning. Upplåtaren ansvarar i dessa fall för alla kostnader inklusive de skadestånd som Förmedlaren och Hyresgästen kan drabbas av i samband med avbokningen.
 • En giltig anledning till avbokning från Upplåtarens sida är om boendet drabbats av något oförutsett som Upplåtaren ej kan förväntas ha kunnat känna till vid bokningstillfället som exempelvis brand, vattenskada och liknande som omöjliggör uthyrning.
 • Förmedlaren har rätt att, om giltig anledning föreligger, säga upp avtalet eller avboka gjord bokning. Exempel på giltig anledning är om det uppstår faktorer som gör det omöjligt för förmedlaren att utföra förmedlingsuppdraget. I de fall en avbokning eller uppsägning blir nödvändig och genomförs så utgår ingen ersättning till Upplåtaren.
 • Avtalet löper tillsvidare från registreringsdatum och kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid enligt §8.

§5 Nyckelutlämning

 • Nyckelutlämning ombesörjes av Upplåtaren, instruktioner lämnas i administrationen av Objektet.
 • Hyresgästen skall vid ankomst erhålla minst en uppsättning nycklar och denne är alltid skyldig att på begäran uppvisa hyresbeviset för att få ut nycklarna.
 • Du som Upplåtare är ansvarig för att själv kontakta Hyresgästen i god tid innan uthyrningens start.

§6 Hyresgästens ankomst och avresa

 • Upplåtaren skall säkerställa att Objektet är städat och i gott skick inför varje uthyrning, samt komplettera efter behov med städning och tvätt av textilier liksom att i skälig omfattning förebygga insekts-och skadedjursangrepp.
 • Hyresgästen skall kunna disponera Objektet från och med senast klockan 15.00 på ankomstdagen till och med klockan 11.00 avresedagen. Vid kylig väderlek skall erforderlig uppvärmning av Objektet ske innan ankomst. Förbrukningsvaror såsom toalettpapper, städmaterial, glödlampor och säkringar ska också kompletteras av Upplåtaren efter det behov som föreligger.
 • Hyresgästen skall om inget annat avtalas medföra egna sänglinnen, handdukar.
 • Hyresgästen skall hantera utrustning och inventarier med respekt. Värdefulla saker, saker som ej får nyttjas av Hyresgästen och saker som Upplåtaren vill hålla privat och vara extra rädd om ska avlägsnas från Objektet eller låsas in utan åtkomst för Hyresgästen. Om det inte låses in kan ej garanteras att det inte används eller utnyttjas.
 • I samband med Hyresgästens avresa skall Upplåtaren eller dennes ombud genomföra efterbesiktning och tillse att Objektet är städat samt kontrollera att ingen skadegörelse skett.
 • Upplåtaren ansvarar för att upptäcka de ev. skador på Objektet som kan ha åsamkats av Hyresgästen samt skall ombesörja nödvändiga reparationer om så krävs.
 • Eventuella ersättningskrav skall ställas direkt till Hyresgästen vid avresebesiktning. Om eventuellt försäkringsskydd skall utnyttjas så ansvarar Upplåtaren själv för att anmäla detta och det framgår det hur man skall gå till väga via länken: privatuthyrning.bynordiq.se/forsakring. Förmedlaren har inget ansvar för skador på Objektet.
 • Upplåtaren är ansvarig för att vattenförsörjning och uppvärmning på Objektet fungerar under uthyrda perioder. Liksom att Objektet utrustats med fungerande brandvarnare och lämpliga brandsläckare.
 • Upplåtaren svarar för samtliga kostnader för Objektet, exempelvis för värme, hushållsel, vatten, sophämtning, som belöper på Objektet samt för eventuella årsavgifter till bostadsrättsförening, hyror etc.
 • Upplåtaren förbinder sig att alltid uppträda på ett affärsmässigt sätt gentemot Hyresgästen och vid misskötsel från Upplåtarens sida är denne ersättningsskyldig för de eventuella utgifter och kostnader som Hyresgästen och Förmedlaren drabbas av till följd av detta.

§7 Akuta situationer

 • Skulle det under uthyrd period uppstå fel eller brister i Objektet är Upplåtaren eller dennes ombud alltid skyldig att utan dröjsmål avhjälpa dessa. Förmedlaren har inget ansvar för att lösa fel eller brister i Objektet.
 • Söker Hyresgästen Förmedlaren i ärendet vid akuta situationer så kontaktas Upplåtaren för omgående avhjälpning.

§8 Uppsägning

 • Uppsägningstiden för detta avtal är 1 månads uppsägningstid. Finns bekräftade bokningar som ej genomförts upphör avtalet att gälla först när dessa är genomförda. Upplåtaren ansvarar för att justera bokningsbara tider i Systemet till följd av uppsägning.
 • Avtalet får sägas upp till omedelbart upphörande av Förmedlaren, som har tolkningsföreträde, om Förmedlaren bedömer att objektet visar sig ha brister som inte obetydligt avviker från objektsbeskrivningen eller om Upplåtaren i övrigt inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta avtal.
 • Upplåtaren har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Förmedlaren inte uppfyller sin betalningsskyldighet.
 • Vid force majeure (§9) gäller speciella regler.
 • Upplåtare som inte uppfyller sina avtalade förpliktelser är ersättningsskyldig gentemot Förmedlaren för kostnader och skada som Förmedlaren och/eller Hyresgäst drabbats av, bland annat för Förmedlarens kostnader för ombokningar, ombokningsavgifter och eventuella skadestånd från Hyresgäster som gjort bokningar som inte genomförts ev. förlorade intäkter, etc.
§9 Force majeure
 • Omständigheter som parterna inte kan råda över såsom ex. brand, explosion, krig, upplopp, stängning av gränser, epidemier, natur- och förorenings katastrofer, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos parten, etc som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal befriar parten från att fullgöra dessa skyldigheter om skyldigheterna medfört att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte rimligen kunde förutses när avtalet ingicks och verkningarna därav inte rimligen kunnat undanröjas.

Det åligger part som önskar åberopa force majeure/befrielsegrund som nämns ovan att utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

§10 Upplåtarens ersättning

Upplåtaren har rätt till ersättning för uthyrning av Objektet enligt detta avtal:

 • Ersättning till Upplåtaren utgår för genomförd uthyrning med belopp motsvarande det pris som Upplåtaren lagt in i Systemet och angett att man vill ha i hyra per Objekt och per natt.
 • Skulle upplåtaren i efterhand ha ändrat priset i systemet efter att bokning gjorts, så påverkar det ej utbetalningen/ersättningen utan det är det belopp som vid bokningstillfället funnits som pris i systemet som utbetalningen beräknas på och som Upplåtaren får som ersättning.
 • Utbetalningen sker till av Upplåtaren angivet bankkonto Onsdagen veckan efter Hyresgästen har haft ankomst. Ex. ankomst v. 40 utbetalning till Upplåtaren görs Onsdagen v. 41.
 • Om du som Upplåtare ej angett bankkonto i systemet så sker inte utbetalningen av ersättningen förräns du angivit rätt kontouppgifter i systemet.

§11 Förmedlarens ersättning

Förmedlaren har rätt att ta ut serviceavgifter som täcker olika ersättningar och kostnader i samband med utförande av förmedlingsuppdraget t.ex. Förmedlarens ersättning för förmedlingsuppdraget, resegarantier, försäkring, systemavgifter, transaktionsavgifter, kreditkortsavgifter m.m. Serviceavgifter tas ut i enlighet med detta avtal:

 • Förmedlarens serviceavgifter läggs ovanpå det pris Upplåtaren angett i Systemet att Upplåtaren vill ha i hyra, för uthyrningen av Objektet, i form av ett pris-påslag.
 • Förmedlarens serviceavgifter motsvarar 16-20% (exkl. moms) av uthyrningspriset hyresgästen betalar (Upplåtarens pris + serviceavgifter)
 • Storleken på serviceavgifterna varierar beroende på vilken partnerhemsida som utför bokningen, vilka betaltjänster som används m.m.
 • Hyresgästens kostnader för eventuell avbeställningsgaranti eller av Förmedlaren tillhandhållen utökad extra service faktureras Hyresgästen separat av Förmedlaren och redovisas inte mot, och belastar således inte, Upplåtaren.

§12 Ägarbyte

 • Om Upplåtaren överlåter Objektet eller upplåter rättighet avseende Objektet innan redan mottagna och bekräftade bokningar hunnit genomföras åligger det Upplåtaren att vid överlåtelsen/upplåtelsen göra förbehåll avseende vid tidpunkten för transaktionen bokade uthyrningar av Objektet och i god tid innan transaktionen skriftligen meddela Förmedlaren ägarbytet, ändringar i administration av nyckelutlämning och vart utbetalning av hyra för bokningar av Objektet ska göras för tiden efter överlåtelsen/upplåtelsen genomförts. Görs ej detta och kan kommande bekräftade bokningar ej genomföras kommer Upplåtaren få stå för alla eventuella kostnader i samband med ombokning/avbokning som kan uppkomma för Förmedlaren eller Hyresgästen pga av att bindande bokning inte genomförs med anledning av ägarbytet. Upplåtaren ansvarar också själv för att ta bort Objektet från Systemet och/eller justera bokningsbara tider för Objektet till följd av överlåtelsen/upplåtelsen av Objektet.

§13 Försäkring

 • Upplåtaren svarar för att Objektet med inventarier och annat lösöre är tillfredställande försäkrat.
 • Upplåtaren erhåller genom Förmedlarens försorg Stugbranschens Trygghetsförsäkring, denna unika försäkring ger Upplåtaren en extra trygghet vid uthyrning. Information om försäkringen finns här: privatuthyrning.bynordiq.se/forsakring.
 • Självrisken på trygghetsförsäkringen, för varje enskild skada, är 1000 kr som åläggs Upplåtaren. Observera att om Objektet hyrs ut med tillgång till t.ex. båt eller cykel så ansvarar Upplåtaren själv för att undersöka och se till att nödvändig försäkring finns för dessa då de inte omfattas av ovan nämnda försäkring.

§14 Avbeställning

 • Om Hyresgästen avbokar en av Förmedlaren bekräftad Bokning och avbokningen kommer Förmedlaren tillhanda 39 dagar eller mindre före ankomst utgår full hyra till Upplåtaren oavsett anledningen till avbokningen så länge avbokningen inte faller under §9 (Force majeure). Sker avbokningen dessförinnan äger Upplåtaren ej rätt till ersättning för uthyrningen.
 • Är Upplåtaren orsak till avbeställningen, äger Upplåtaren ej rätt till ersättning/hyra oavsett anledning till avbokning.

§15 Fel avseende Objektet

 • Om objektet är belastat med något fel som anges nedan, äger Förmedlaren rätt att självmant utan att först underrätta Upplåtaren nedsätta Hyresgästens hyresbelopp som kompensation för felet. Förmedlarenhar i motsvarande mån rätt att sätta ner Upplåtarens hyra med anledning av felet. Om utbetalning av hyran redan skett till Upplåtaren har Förmedlaren rätt att dra av nedsättningen på framtida hyresutbetalningar/ersättningar till Upplåtaren eller fakturera Upplåtaren för hyresnedsättningen pga felet.
  - Objektet överensstämmer ej med objektsbeskrivningen eller vad som avtalats i övrigt.
  - Objektet är behäftat med ohyra (vägglöss, mögel och liknande) eller att småkryp förekommer i onormal omfattning (insektsinvasion).
  - Vattentillgången eller uppvärmningsmöjligheterna på Objektet är mindre än vad den skäligen bör vara.
  - Annan olägenhet föreligger som innebär att Hyresgästen skäligen inte kan utnyttja Objektet.
 • Om Förmedlaren med anledning av fel i Objektet är nödsakad att till Hyresgästen tillhandahåll annat objekt, utgår ingen ersättning till Upplåtaren för aktuell uthyrning. Förmedlaren har också rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och ta bort Objektet från Systemet.
 • Vid fall med fel enligt ovan skall Upplåtaren erlägga en ombokningsavgift/avbokningsavgift till Förmedlaren om 500 kr samt utge ersättning för den ev. ytterligare skada som Förmedlaren och/eller Hyresgästen drabbats av.

§16 Ansvar

 • Förmedlarens ansvar begränsas till att utföra uppdraget enligt §3

§17 DAC7 rapporteringsskyldighet

 • Allmän information om DAC7

  DAC7 refererar till EU: s rådsbeslut 2021/514, som kräver att onlineföretag som By Nordiq samlar in och rapporterar skatteuppgifter om värdar som tjänar pengar på By Nordiqs plattformar.
 • Vem gäller DAC7 för?

  DAC7 gäller för en plattformsanvändare (uthyrare) som får intäkter från att hyra ut boende.
 • Är detta en engångsförfrågan, eller är det en fortsatt rapporteringsskyldighet?

  DAC7-rapportering är en årlig rapporteringsskyldighet. Dina uppgifter kommer att delas varje januari för all inkomst och all information för föregående år. DAC7 gäller från och med 1 januari 2023 och din information om kalenderåret 2023 kommer att delas i januari 2024.
 • Vilka uppgifter måste delas med skattemyndigheten för uthyrare av boende?

  Under DAC7 är vi som plattformsoperatör skyldig att rapportera dina skatteuppgifter via skattemyndigheten.
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Primär bostadsadress
  • Momsregistreringsnummer, om registrerat
  • Födelsedatum
  • Belopp som tjänats
  • Boendets adress
 • Hur påverkar DAC7 mig?

  By Nordiq är skyldigt att samla in skatteuppgifter och rapportera uppgifterna till skattemyndigheterna. DAC7 gäller från och med den 1 januari 2023. Om värdar inte tillhandahåller den information som krävs för att rapporteras till skattemyndigheterna kommer By Nordiq att behöva frysa utbetalningar. I vissa situationer kan By Nordiq komma att blockera objektet.
 • Hur lämnar jag ut mina uppgifter?

  By Nordiq har etablerat ett antal nya obligatoriska fält som behöver fyllas i med korrekta uppgifter. Så här gör du för att tillhandahålla din information:
  • Vid registrering som ny uthyrare är flera av fälten tvingande att fylla i för att kunna genomföra registreringen.
  • Vid efterregistrering eller justering av uppgifter kan uppgifterna lämnas under fliken personlig info i din administrations-platform.
  • Fält för personnummer och adress är ett krav och ska fyllas i.
  • Momsregistreringsnummer ifylls endast av den som har ett sådant konto registrerat hos skatteverket.
  • Genom att fylla i dina uppgifter bekräftar du att de är korrekta.
 • Frågor och svar

  • Om jag inte tillhandahåller skattebetalarinformation, kommer By Nordiq att dela mina uppgifter?

   Ja. Vi kommer att dela all relevant information som vi har, i den utsträckning som krävs av DAC7, förutom att vidta de nödvändiga verkställighetsåtgärderna för att frysa utbetalningar och/eller blockera möjligheten att hyra ut.

§18 Support/Callcenter

 • Support och frågor om tjänsten hanteras av By Nordiq AB som är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har ställt garantier hos Kammarkollegiet.

Callcenter: Tel 0411-558725 Epost: support@bynordiq.se

§19 Tvist

 • Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt Svensk lag i Ystad tingsrätt som första instans.
© By Nordiq AB